Дипломная работа по предмету "Медицина"

Course-Work.ru Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі , ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ І МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЄЄВА АМН УКРАЇНИ» Ганикіна Сніжана Олександрівна УДК:...
Узнать цену дипломной по вашей теме


Дипломная работа Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі


ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ І МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЄЄВА АМН УКРАЇНИ»

Ганикіна Сніжана Олександрівна

УДК: 613.11:612.6+614.87
Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі
14.02.01 - Гігієна та професійна патологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 2008
Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України

Науковій керівник:

доктор медичних наук, професор Надворний Микола Миколайович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної гігієни та екології людини

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, чл.-кор. АПН України, професор Берзінь Валерій Іванович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри гігієни дітей та підлітків

доктор медичних наук, Бердник Ольга Володимирівна, ДУ “Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України”, завідувач лабораторії популяційного здоровя

Захист відбудеться “ 19червня 2008 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 в ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України” за адресою: 02660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 50

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва” АМН України за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 50.

Автореферат розісланий “ 17травня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради .Ю. Селезньов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. В сучасних умовах відбувається прогресуюче погіршення стану здоровя дитячого населення України. Тому питання первинної профілактики мають суттєве медичне та соціальне значення. Відомо, що в сучасних умовах переважна кількість порушень здоровя пояснюється переважно способом життя, який притаманний тому чи іншому індивідууму. Втім, в сучасних умовах зростає і значущість екологічного фактора, що може зумовлювати до 30% всіх випадків у структурі загальної захворюваності.

Україна багата на рекреаційні ресурси, відповідно оцінка умов оздоровлення населення у різних регіонах країни має значну актуальність. Серед медичних технологій профілактичної спрямованості одне з провідних місць належить оздоровленню в умовах кліматичних курортів. Сучасні алгоритми оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків в умовах літніх оздоровчих таборів засновані переважно на використовуванні динаміки показників функціональних проб, направлених на вивчення функцій кардіореспіраторної системи, і у меншій мірі - на оцінці фізичної підготовленості. При цьому в оцінці ефективності оздоровчих програм набагато менше уваги надається показникам реактивності.

Вітчизняні учені (Григорєва Л.Г., 1976, 1983; Корчак Г.І. 1990; Лукьянова О.М., 2002; Сердюк А.М. 2000, 2004; Полька Н.С. 2004; Тімошенко Л.В. 2001, 2003; Лобода М.В. 2004; Антіпкин Ю.Г. 2001; Апанасенко Г.Л. 1996, 1999; Берзінь В.І. 1986, 1991; Бабов К.Д., Зубаренко О.В., 2004) розробили методологічну основу для застосування різних методів оцінки реактивності (імунологічних, клініко-фізіологічних, санітарно-мікробіологічних) в практиці скринінгу здоровя. Одним з його прикладних завдань є оцінка ефективності оздоровлення в умовах кліматичних курортів. Поряд з цим великий внесок в оцінку впливу природних чинників, зокрема кліматичних, та їх використання для оздоровлення зроблено київською школою гігієністів (Бардов В.Г. 1983, 1999; Нікберг І.І. 1996 та ін.).

Дослідження Надворного М.М. (1983, 1992, 2004) дозволили визначити діапазон прийнятного рекреаційного навантаження на морські пляжі, що дозволяє планувати оздоровчі програми з урахуванням можливої негативної дії на морське середовище. З другого боку, недостатньо вивчене питання про характер впливу рекреаційних чинників в умовах морського курорту на стан здоровя відпочиваючих, і, особливо, дітей і підлітків. У звязку з цим розробка ефективних алгоритмів моніторингу здоровя дітей, що перебувають на оздоровленні, придатних як для скринінгових, так і для поглиблених досліджень, залишається актуальною задачею.

Звязок роботи з науковими програмами:

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до програми науково-практичної роботи кафедри загальної гігієни ОДМУ на тему «Гігієнічна оцінка стану здоровя населення в сучасних соціально-екологічних умовах Одеської області» (шифр держреєстрації 0138U256732) в 2004-2006 рр.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження була гігієнічна оцінка умов оздоровлення дітей на морському узбережжі і розробка схеми комплексної оцінки ефективності оздоровлення.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

- Дати гігієнічну характеристику окремим районам морського узбережжя Одеської затоки, які використовуються з рекреаційною та лікувально-оздоровчою метою

- Оцінити стан здоровя дітей на початку та наприкінці оздоровлення в умовах морського кліматичного курорту

- Визначити ефективність оздоровлення дітей в умовах морського узбережжя

- Розробити схему комплексної оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків

Предмет дослідження - навколишнє середовище, здоровя дітей

Обєкт дослідження: вплив на здоровя дітей комплексу чинників морського узбережжя.

Методи дослідження: санітарно-мікробіологічні, клініко-фізіологічні, біохімічні, клініко-імунологічні, метод анкетування, метод лазерно-кореляційної спектрометрії, антропометричний метод, фізіометричний метод, статистичні методи

Наукова новизна одержаних результатів.

Вперше:

1. Виявлені закономірності реакції організму дитини на оздоровчі чинники в залежності від вихідного стану здоровя

2. Проведена гігієнічна оцінка оздоровчих ефектів в умовах відпочинку на морському кліматичному курорті

3. Вивчені особливості зміни клініко-фізіологічних і мікробіологічних критеріїв реактивності організму дітей в умовах оздоровлення.

4. Визначена інформативність різних методів оцінки ефективності оздоровлення дітей.

5. Обґрунтувано необхідність застосування методу ЛКС-метрії для скринінгу здоровя дітей, що відпочивають у літніх оздоровчих таборах

6. Розроблено схему контролю за станом здоровя та комплексної оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків в умовах кліматичного курорту.

Науковий пріоритет за визначеними напрямками закріплено у 2 патентах на винахід.

Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно виконала аналітичний огляд сучасних джерел інформації з проблеми гігієнічної оцінки ефективності оздоровлення дітей в умовах морського кліматичного курорту. Дисертант брала участь у відборі проб морської води і пляжного матеріалу, самостійно проводила антропометричні і фізіометричні визначення, клініко-фізіологічні дослідження, в т.ч. дослідження артеріального тиску, варіабельності серцевого ритму (ВСР), лазерно-кореляційної спектрометрії ротоглоткових змивів, бактерицидності шкірних покровів, якісного складу мікробіоценозів шкіри та рото-глоткових змивів. Санітарно-бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження виконані на базі централізованої лабораторії Одеської обласної санітарно-епідеміологічної служби при участі дисертанта. Аналіз одержаних даних, їх інтерпретація, формулювання висновків та практичних рекомендацій виконано здобувачем особисто.

Практичне значення роботи полягає в розробці схеми комплексної оцінки здоровя дітей і ефективності їх оздоровлення в умовах морського курорту. В роботі дана гігієнічна характеристика сучасного стану рекреаційних ресурсів окремих районів Одеської затоки та їх придатності для лікувально-оздоровчих потреб. Результати дослідження і засновані на них рекомендації впроваджені в практику роботи літніх оздоровчих установ Одеської області (ДОЦ «Молода гвардія», дитячі санаторії «Біла акація», «Зелена гірка», «Хаджибей», «Крайки», «Люстдорф»).

Окремі результати дослідження впроваджені в учбовий процес на кафедрах загальної гігієни і екології людини, гігієни і медичної екології, кафедрі загальної практики і медичній реабілітації, кафедрі спортивної медицини і валеології ОДМУ. За наслідками дисертаційної роботи одержані два патенти на корисну модель “Спосіб оцінки ефективності оздоровлення дітей та підлітків у курортних умовах” (№29487, заявка № 200711245) та “Спосіб оцінки аліментарного статусу дітей” (№29486, заявка № 200711244).

Апробація результатів дисертації проведена на науково-практичних конференціях молодих вчених ОДМУ (Одеса, 2006), конференціях з проблем валеології (Одеса, 2005), конференції «Актуальні проблеми гігієни” (Київ, 2005), засіданнях наукового товариства гігієністів Одеської області (Одеса, 2005, 2006, 2007).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 4 статті у регламентованих ВАКом наукових періодичних виданнях, в тому числі 2 - без співавторів, 3 повідомлення в збірках матеріалів і тез наукових конгресів, зїздів і симпозіумів, одержано два патенти на винахід.

Структура і обєм дисертації: Дисертація є машинописним рукописом, викладеним на 141 сторінці, складається з введення, аналітичного огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, заключення, висновків і списку використаної літератури. Робота включає 16 малюнків, 29 таблиць і список використаних джерел з 171 найменувань, з яких - 47 - закордонних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження.

Дослідження проведене в 2004-2007 рр. на узбережжі Одеської затоки. Проведений аналіз еколого-гігієнічної ситуації, що склалася на різних пляжах м. Одеси, які використовуються як організованими (відпочиваючі санаторіїв, будинків та баз відпочинку, оздоровчих центрів), так і неорганізованими рекреантами. З метою оцінки умов перебування відпочиваючих проводився моніторинг якості морської води, пляжного матеріалу, повітряного середовища. Загальна кількість проб морської води склала 1368, пляжного матерілу - 214. Виконано 272 вимірювання мікрокліматичних параметрів (температури, відносної вологості, швидкості руху повітря) у зоні відпочинку. На підставі дослідження якості рекреаційного потенціалу та еколого-гігієнічної безпеки різних ділянок узбережжя Одеської затоки у якості контингенту досліджуваних обрано дітей віком 12-14 років (1992-1994 р.н), які проходили оздоровлення у дитячому оздоровчому центрі “Молода Гвардія”. Загальне число обстежених склало 500 осіб.

Тривалість оздоровлення складала три тижні, оздоровлення проходило на морському курорті у дитячому оздоровчому таборі. Програма оздоровлення не передбачала використовування спеціальних фізіотерапевтичних або медикаментозних засобів. За літній сезон в таборі проходили 4 зміни.

Для оцінки якості рекреаційних ресурсів в зоні розташування пляжу дитячого центру “Молода гвардія” відбиралися проби морської води на відстані 5 м і 50 м від берега, при чому на відстані 50 м крім поверхневих проб відбиралися також проби води з придонного шару. Відібрані проби досліджувалися на вміст ЛПКП, золотистого стафілококу, умовно-патогенної і патогенної мікрофлори. Додатково відбиралися проби пляжного матеріалу в прибійній зоні і на відстані 3 - 5 м від урізу води. Проби води на санітарно-хімічні і мікробіологічні показники, відбиралися відповідно до графіків відбору проб: перед відкриттям сезону - 2 рази на місяць і протягом купального сезону - щотижня Всього було за період дослідження було відібрано 630 проб морської води і 55 проб пляжного матеріалу. Термін доставки проб в лабораторію не перевищував 2 години.

Дослідження стану здоровя відпочиваючих проводилося в два етапи. На початку заїзду оцінювали загальний стан здоровя і фізичний розвиток дітей, виконували бактеріологічні тести, оцінювали дисперсійні властивості ротоглоткових змивів методом лазерно-кореляційної спектрометрії, оцінювали показники реактивності організму. Через 21 добу, на момент завершення оздоровчої програми дослідження повторювали. Тривалість катамнестичного контролю склала два роки, контроль стійкості змін в стані здоровя проводили методом анкетування.

Фізичний розвиток дітей і підлітків оцінювали на підставі визначення антропоскопічних (стан шкірних покровів і слизових оболонок, ступінь жировідкладення, характеристики опорно-рухового апарату (скелет, форма грудної клітки, хребта, ніг і стоп), а також ознак статевого дозрівання (обволосіння під пахвами і на лобку, розвиток молочних залоз у дівчаток; обволосіння під пахвами і на лобку, обволосіння на обличчі, розвиток щитоподібного хряща гортані, мутація голосу у хлопчиків); антропометричних (довжина і маса тіла, окіл грудної клітки) і фізіометричних показників (життєва ємність легенів) з їх подальшою оцінкою за стандартами, розробленими лабораторією гігієни дітей і підлітків ДУ “Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України”.

Для оцінки рівня функціонування серцево-судинної системи використовували індекси функціональних змін (ІФЗ) і показник якості реакції (ПЯР), які розраховували за загальноприйнятою методикою. З метою оцінки стану регуляторних систем організму і діяльності серцево-судинної системи оцінювали варібельність серцевого ритму (ВСР). Показники ВСР обчислювали за допомогою стандартних функцій компютерного діагностичного комплексу CardioLab 2000. Запис ритмограми проводили вранці в проміжку від 9 до 12 годин в комфортних умовах. Під час дослідження випробовуваний знаходився в лежачому положенні в стані неспання і релаксації.

Додатково функціональний стан серцево-судинної системи оцінювали за допомогою дозованого фізичного навантаження (проба Мартіне-Кушелєвського). Функціональний стан дихальної системи оцінювали за допомогою проби із затримкою дихання на вдиху (Штанге). Фізичну витривалість дітей оцінювали за допомогою показників мязової сили і мязової витривалості. Для оцінки іммунореактивності проводили дослідження мікробіоценозів шкіри і ротоглотки, визначали бактерицидну активність шкірних покровів.

Відбір і підготовку проб ротоглоткових змивів проводили згідно загальноприйнятої методики. Лазерно-кореляційну спектрометрію (ЛКС) проводили за допомогою спектрометру ЛКС-03-"ИНТОКС".

Початковий аліментарний статус дітей-рекреантів оцінювали в день заїзду під час первинного медичного огляду. Оцінці підлягали антропометричні показники з розрахунком значень індексу маси тіла - ІМТ=вага (кг)/ зріст2 (м). Набуті значення порівнювали з нормативами за центильними шкалами. Додатково проводили оцінку компонентів складу тіла за допомогою каліперметричного методу за Durnin-Womersley (1976).

Фактичне харчування дітей, що пройшли курс оздоровлення у літньому дитячому таборі оцінювали методом меню-розкладок, як основне джерело інформації використовували тижневі меню і накопичувальні відомості харчоблока ДОЦ «Молода гвардія».

Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою методу кореляційного аналізу. Гіпотези про характер розподілу і рівність генеральних дисперсій перевіряли за допомогою стандартних макросів, розроблених Лапач С.Н. і співавт. (2004). При нормальному розподілі у вибірці однотипових ознак і при рівності генеральних дисперсій у вибірках для їх порівняння використовували критерій Стюдента. Відмінності вважалися достовірними при р<0,05. Кореляційний аналіз для кількісних величин, розподілених за законом нормального розподілу проводився за методом Пірсона (r), а для рангових величин за методом рангової кореляції Спірмена (rs). При оцінці взаємозвязку між перемінними шкали найменувань розраховували коефіцієнт асоціації Пірсона (rA), а для вимірювання кореляції між дихотомічними ознаками (x та y) у двох спряжених серіях випробувань використовували коефіцієнт кореляції знаків Rxy.

Результати дослідження і їх обговорення.

Для визначення ділянок прибережної смуги Одеської затоки з оптимальними еколого-гігієнічними характеристиками нами проводилося дослідження якості морської води на пляжах “Золотий берег” (16 станція Великого Фонтану), пляжу розважального комплексу на 13-й станції Великого Фонтану, пляжу дитячого санаторію “Зелена гірка” (дача Ковалевського), пляжів Чорноморка та Лузановка та пляжу дитячого оздоровчого центру “Молода гвардія”.

Показник БСК5 в районі пляжу 13-ї станції Великого Фонтану коливався у межах 0,3-3,97 мг О2/л, в районі пляжів дачи Ковалевського та Чорноморки в межах 1,11-2,83 мг О2/л, а на пляжі ДОЦ “Молода гвардія” від 0,3 до 2,2 мг О2/л.

Значною амплітудою коливань значень характеризувалися також показники ЗМО та ЛПКП, при чому рівні мікробного обсіменіння були найбільш високими в акваторії пляжів, близько розташованих до місць скидання міських каналізаційних стоків (пляжі 16-ої станції Великого Фонтану - ЗМО: 160095 КУО/мл, ЛПКП - 150095; дачи Ковалевського: ЗМО - 120095 КУО/мл, ЛПКП - 150095 та Чорноморки: ЗМО - 49095 КУО/мл, ЛПКП - 110095). При цьому навіть на відстані 3-3,5 км від місця скидання стічних вод спостерігалося суттєве погіршення еколого-гігієнічної ситуації та рекреаційної якості прибережної смуги моря. Найбільш високі рівні забруднення морської води СПАР (0,70,08 мг/л) були характерні для прибережної смуги дачи Ковалевського, тобто у безпосередній близькості до розташування випуску СБО “Південна”.

Водночас, результати проведених досліджень показують доцільність розширення використання з рекреаційною метою північних ділянок прибережної смуги Одеської затоки, які відрізняються меншим рівнем забруднення та розташовані на більшій відстані від потенційних джерел надходження в морське середовище основних полютантів. У звязку з цим нами було обрано для подальшого поглибленого дослідження один з найбільших обєктів рекреаційно-оздоровчого призначення - дитячий оздоровчий центр “Молода гвардія”.

Пляж ДОЦ «Молода гвардія» є продовженням пляжу курорту Лузанівка, розташованого в північній частині Одеської затоки. Ширина пляжної смуги понад 50 метрів, пляжний матеріал - кварцевий пісок, розміри дрібної фракції - 0,1-0,3 мм, великої фракції - не більше 15%. Курортний сезон продовжується з середини травня до середини вересня. Середня денна температура повітря влітку 24-28 єС, а температура води 19-23 єС. За трирічний період спостереження санітарно-мікробіологічні характеристики морської води і пляжного матеріалу залишалися на рівні безпечних значень (табл. 1), що свідчить про відсутність значущих джерел забруднення морської акваторії і прибережної смуги.

За період спостереження випадків перевищення допустимих величин основних показників якості навколишнього середовища в місцях рекреаційного водокористування в акваторії пляжу ДОЦ “Молода гвардія” знайдено не було (БСК5 - 1,90,2 мг О2/л, СПАР - 0,50,06, нафтопродукти - 0,20,03 мг/л).

Таблиця 1

Санітарно-гігієнічні показники умов оздоровлення на пляжі ДОЦ «Молода гвардія» (2004-2006 рр.)

Параметр, що вивчається

Середні значення

Червень

Липень

Температура повітря, єС

25,3±0,3

26,7±0,3

Температура морської води, єС

19,6±1,2

19,7±0,9

Морська вода (зона купання)

БСК5 мг О2

1,9±0,2

2,0±0,2

ЗМО, КУО/см3

470±92

460±88

ЛПКП

915±36

1100±67

Пляжний матеріал

ЗМО, КУО/г

1475±128

1515±111

Колі-титр, мл

0,20,01

0,18±0,01

На початок оздоровлення більшість відпочиваючих належала до другої групи здоровя (86,0%). Середній вік відпочиваючих склав 13,1±0,5 років. Серед обстежених переважали дівчата (66,8%). При оцінці фізичного розвитку встановлено, що значна частка дітей, прибулих на оздоровлення до ДОЦ “Молода гвардія” були розвинені дисгармонійно. Так, дисгармонійний фізичний розвиток був встановлений у 191 дівчинки (57,2 %) і у 68 хлопчиків (41,0%). При цьому основними причинами дисгармонійності фізичного розвитку були надмірна вага і непропорційний розвиток грудної клітки.

При аналізі результатів візуального огляду встановлено, що у окремих дітей визначалися виражені зміни постави, ознаки плоскостопості. Велику кількість дітей мала слабкий та/або нерівномірний розвиток мускулатури. Серед прибулих на відпочинок дітей 1990-1992 рр. випадків неправильного пубертату виявлено не було, показники статевого розвитку знаходилися в нормативних межах.

На момент початку оздоровчої програми незалежно від ступеня екологічної безпеки регіону постійного мешкання у значної частини дітей були ознаки аліментарного дефіциту, зокрема зниження індексу маси тіла на 15-20%. Серед дівчаток число осіб з оптимальними значеннями показників аліментарного статусу було дещо вищі, ніж серед хлопчиків. У них в 22,4-32,8% випадків мали місце явища відхилення від норми у вигляді надмірного жировідкладення при слабкому розвитку мязів.

Аналіз накопичувальних відомостей і тижневих меню харчоблока ДОЦ “Молода гвардія” показав, що впродовж всієї оздоровчої зміни діти одержували достатню кількість есенціальних нутрієнтів, за винятком кальцію, споживання якого було нижчим за рекомендований рівень (78921,4 мг/добу). Крім того, співвідношення нутрієнтів в раціоні харчування не відповідало існуючим гігієнічним нормативам. Так, співвідношення між білками, жирами і вуглеводами склало 1:0,9:4,3 при належному 1:0,8:4, в раціоні містилася достатньо велика кількість рафінованих вуглеводів (до 24%). Нефізіологічним було і співвідношення між вмістом в добовому раціоні солей кальцію, магнію і фосфору - 1: 0,5:1,8, при нормі 1:0,5:1,0-1,5. Вміст решти нутрієнтів відповідав віковому нормативу.

При оцінці індекс функціональних змін у дітей, що прибули на відпочинок було встановлено, що значення індексу функціональних змін у дітей варіювало у межах (2,40,3) - (2,60,3). Наявні відмінності між віковими групами можуть пояснюватися різницею за показником артеріального тиску, а також наявністю дітей з надмірною масою тіла. Серед дітей на момент заїзду було значним (13,0%) число осіб з напругою механізмів адаптації.

З метою оцінки стану регуляторних систем організму і діяльності серцево-судинної системи була проведена оцінка варіабельності серцевого ритму (ВСР) дітей, що перебували на відпочинку (табл. 2).

Таблиця 2

Показники варіабельності серцевого ритму дітей протягом оздоровчої програми (M±m) - 2004-2006 рр. дослідження

Показники

Стать

Хлопці

(n=166)

Дівчата

(n=334)

До оздоровлення

Після оздоровлення

До оздоровлення

Після оздоровлення

SdNN, мс

168,4±3,1

146,33,0

163,4±3,5

142,53,5

RMSDD, мс

64,9±3,1

64,22,8

63,4±2,9

63,53,0

HVRTi

2,7±0,1

2,70,1

2,7±0,1

2,70,1

LF, мс2

677,4±52,4

671,249,2

699,5±32,4

668,140,2

HF, мс2

379,4±38,4

380,238,2

367,9±40,2

367,136,2

LF/HF

1,7±0,1

1,80,1

1,7±0,1

1,80,1

Як видно з наведеної таблиці, суттєвих відмінностей за показниками ВСР серед дітей різної статі, які прибули на оздоровлення до дитячого оздоровчого центру “Молода гвардія” не було. На нашу думку, переважання парасимпатичної регуляції, що виявляється нижчими значеннями HF у частини дітей, що прибули на відпочинок на морське узбережжя Одеської затоки, може бути повязано з нерівномірністю дозрівання регуляторних механізмів в пубертатному віці і впливом несприятливої екологічної ситуації.

При оцінці рівня бактеріального забруднення шкіри у дітей, що поступили на оздоровлення в ДОЦ “Молода гвардія” встановлено, що цей показник варіював в діапазоні 7-120 КУО/мл інокулята, в окремих випадках кількість колоній не піддавалася підрахунку (табл. 3).

Таблиця 3

Мікробний пейзаж шкіри підлітків до проходження курсу оздоровлення

Шар шкіри

Показник

Значення

поверхневий

ЗМО, КУО/мл

96,3±7,3

Гр+ коки, КУО/мл

0,62±0,08

Гр- коки, КУО/мл

0,15±0,02

Гр+ палички, КУО/мл

0,23±0,03

глибокий

ЗМО, КУО/мл

65,8±6,1

Гр+ коки, КУО/мл

0,62±0,08

Гр- коки, КУО/мл

0,16±0,02

Гр+ палички, КУО/мл

0,24±0,07

У складі мікрофлори переважали грампозитивні коки, у частини обстежених у складі мікробіоценозів біла присутня транзиторна мікрофлора. Найчастіше у обстежених на початку відпочинку з шкіри висівались Klebsіella pneumonіae і St. aureus. Дріжджоподібні мікроорганізми шкіри були представлені в основному умовно патогенними Candida spp., Malassezia spp., Rhodotorula rubra, Cryptococcus spp. У 40% обстежених були виявлені ознаки порушень нормального складу мікробіоценозів шкіри.

При оцінці бактерицидної активності шкіри за Н.М. Клемпарською, нами встановлено, що індекс бактерицидності шкірних покровів (ІБШП) у дітей, що прибули на оздоровлення на морське узбережжя Одеської затоки коливався у межах 52-93 одиниць, складаючи в середньому 80,31,2 од.

При цьому найменші значення індексу були притаманні дітям з найбільш високими рівнями мікробного обсіменіння поверхневих та глибоких шарів шкірних покровів. Втім, значуща кореляція була відсутня (r=0,08 при p>0,05 для поверхневого шару і r=-0,03 при p>0,05 для глибокого шару) тобто показники ЗМО та ІБШП є певної мірою незалежними і є доцільним їх паралельне використання.

При оцінці розподілу ЛК-спектрів по кластерах диференціювання нами встановлено, що вони певною мірою залежали від того, з якого регіону прибули на відпочинок діти, які прийняли участь у дослідженні. Зокрема серед 260 дітей, які прибули на відпочинок з екологічно відносно безпечних населених пунктів число виявлених кластерів було меншим, ніж серед тих що до оздоровлення мешкали у великих індустріальних містах або на інших територіях з високим рівнем антропогенного забруднення.

Так, у дітей, що проживали у відносно сприятливих по екологічній обстановці районах України не були виявлені ЛК-спектри, що відповідали катаболічно-подібному і дистрофічно-подібному симптомокомплексу (гидролітичний тип), алерго-дистрофічно-подібному симптомокомплексу (змішаний тип), були відсутні атипові спектри.

Водночас, у дітей, що прибули з місцевості з екологічно несприятливим умовами проживання були зареєстровані всі відомі типи усереднених розподілів при різних симптомокомплексах, що лежать в основі семіотичного класифікатора за винятком дистрофічно-дегенеративних комплексів.

Нормологічні спектри зустрічалися у 162 підлітків (67,5%) прибулих з екологічно несприятливих регіонів України та у 227 (87,3%) - серед тих, що проживали у місцевості з низьким рівнем екологічного ризику. Алергоподібні спектри, які свідчать про підвищений ризик виникнення алергічних захворювань (кластери диференціювання 2-4) зустрічалися у прибулих з екологічно несприятливих регіонів України в 12,5%, а у тих, що проживали у місцевості з низьким рівнем екологічного ризику - у 7,5%. Найрідкіснішим з алерго-подібних спектрів виявився ЛК-спектр, який відповідав 4 кластеру диференціювання. Його частота склала 9 випадків у дітей з екологічно несприятливої місцевості (тобто 3,8%) та 3 випадки у дітей з місцевостей з низьким рівнем екологічного ризику (тобто 1,2%). Інтоксикаційно-подібні зсуви (кластери диференціювання 5-7) відповідно були діагностовані у 4,6% (11 осіб) та у 1,2% (3 особи) обстежених дітей, що прибули з різних за рівнем екологічної безпеки місцевостей.

Загалом при вивченні стану здоровя на момент заїзду у дітей, які постійно проживали в екологічно несприятливих регіонах (великі індустріальні міста, території, що зазнали радіаційного забруднення в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС) встановлено наявність негативних змін в стані функціональних резервів організму у вигляді помірного імунодефіциту, переважання тонусу парасимпатичної нервової системи, явищ дисбактеріозу.

При комплексному вивченні стану здоровя дітей, що пройшли повний тритижневий курс оздоровлення в ДОЦ “Молода гвардія” нами відзначені позитивні зміни. Перш за все вони стосувалися нормалізації маси тіла, при чому у дітей з початковою надмірною масою тіла відбувалося зниження даного показника, а у тих, що мали дефіцит маси - її збільшення. Відповідно, змінювалося число дисгармонійно розвинених дітей. Так, серед дівчат число осіб з дисгармонійним фізичним розвитком зменшилося на 9,6%, а серед хлопчиків на 5,5%.

При цьому соматоскопічні і фізіометрічні показники впродовж курсу оздоровлення значущо не відрізнялися від початкових. В той же час у дітей, що перебували на відпочинку, відбулися певні позитивні зміни з боку показників аліментарного статусу (табл. 4). Так, у них нормалізувалися значення ІМТ, що свідчить про ефективність використовуваних в рамках оздоровчої програми реабілітаційних і профілактичних технологій.

Таблиця 4

Аліментарний статус дітей на момент завершення оздоровчої зміни

ІМТ, кг/м2

Групи (вік)

12 років

13 років

14 років

Абс.

%

Д%

Абс.

%

Д%

Абс.

%

Д%

Дівчата (n=334)

Оптимальний

102

81,6

+4,0

96

76,6

+3,2

78

96,3

+4,9

Знижений

11

10,4

-1,6

10

7,8

-1,6

1

1,2

-1,3

Підвищений

12

9,6

-2,4

20

15,6

-1,6

1

2,5

-3,7

Хлопці (n=166)

Оптимальний

44

61,1

+2,8

34

69,4

+4,0

40

88,9

+8,9

Знижений

23

31,9

0

10

20,4

-2,0

3

6,7

-2,2

Підвищений

5

6,9

-2,8

5

10,2

-2,0

2

4,4

-6,6

Примітка: * - відмінності є достовірними у порівнянні з вихідним рівнем (p<0,05)

Таким чином, відпочинок в умовах кліматичного курорту на фоні нормалізації харчування і оптимізації режиму рухової активності привів до позитивних змін з боку показників фізичного розвитку і аліментарного статусу дітей, що проявилося нормалізацією маси тіла. З другого боку, значна інертність і мала чутливість цих показників вимагають пошуку ефективніших інструментів гігієнічної оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків.

Встановлено, що впродовж оздоровчої зміни у дітей відбувалася гармонізація показників якості реакції серцево-судинної системи. При цьому адаптаційний потенціал після тритижневого перебування в літньому таборі зріс на 12-16% у переважної більшості (89,8%) відпочиваючих. після проведення оздоровчого циклу в обох групах порівняння значно знизилося число дітей з напруженою адаптацією (рис. 1).

Втім, значна частина дітей, які поступали на оздоровлення, мала знижені адаптивні здатності апарату кровообігу, тобто йдеться швидше про корекцію дезадаптації, ніж про тренування регуляторних механізмів, що відповідають за функцію серцево-судинної системи.

Рис. 1. Розподіл рекреантів по ступеню адаптації на момент завершення оздоровчої програми

Описані закономірності узгоджуються зі змінами з боку показників ВСР. Після проведення оздоровчого курсу відбулася нормалізація вегетативного тонусу, як у дітей контрольної так і основної групи. При цьому у дітей, що прибули на оздоровлення з екологічно несприятливих регіонів України відбулося достовірне зростання показника LF до 639,5-650,2 мс2, що свідчить про збільшення симпатичної активності ВНС. Відмічене також реципрокне зниження, в порівнянні з початковими даними, показника HF до 368,2-275,2 мс2.

Після проходження оздоровчого курсу загальна кількість умовно-патогенних мікроорганізмів на шкірних покровах зменшувалася більш ніж в два рази. При цьому частота висівання специфічної флори з поверхневих шарів шкіри знизилася до 1,2-1,6%. У разі позитивних результатів посівів на специфічну флору висівалися золотистий стафілокок і клебсієла.

Описані позитивні зміни в якісному складі мікробіоценозів шкіри підтверджують ефективність програми оздоровлення, що пропонується у дитячому центрі «Молода гвардія». Дане припущення підтверджується результатами тестів на бактерицидність шкірних покровів. У більшості дітей індекс бактерицидності збільшився на 28-33%, причому найбільш виражені зрушення були одержані у підлітків, прибулих з екологічно неблагополучних регіонів України.

Вивчення мікробіологічних характеристик рото-глоткових змивів показало, що після тритижневого оздоровчого курсу у дітей відбулися певні позитивні зміни в порівнянні з початковим рівнем. Так, на 30-35% знизилося загальне мікробне обсіменіння, перестали висіватися деякі дріжджоподібні мікроорганізми (Ас. niger), казуїстикою стало висівання грибків Candida.

Результати ЛКС-метрії свідчать про нормалізацію дисперсійних властивостей ротоглоткових змивів за рахунок зменшення низькодисперсной фракції, і відповідної зміни профілю ЛК-спектрів (рис. 2). Після оздоровчого курсу значно знизилася кількість дітей з аллерго-подібними і аутоімунно-алергічними спектрами, що свідчить про значне зниження ризику алергічних захворювань. Крім того істотно зменшилося число дітей з катаболічним типом ЛК-спектру

Дані анкетування дітей і їх батьків, одержані методом відстроченого поштового опитування, свідчать про те, що після проходження оздоровлення в умовах дитячого оздоровчого табору, у дітей відбулося стійке поліпшення стану здоровя. Заповнені анкети були одержані від 40% дітей. Через 12-18 місяців після проходження курсу оздоровлення на 12% зменшилося число дітей, що часто хворіють, покращилася успішність в школі у 90% опитаних. Число респондентів, задоволених станом свого здоровя склало 87%.

З дітей, які впродовж періоду досліджень (2004-2007 рр.) неодноразово оздоровлювалися в ДОЦ «Молода гвардія», у трьох значно зменшилося число застудних захворювань, у 20 - зберігалися позитивні зміни з боку мікробного пейзажу шкіри і слизових, імунологічних показників і ЛК-спектрів. В той же час малий обєм вибірки (14% від чисельності первинної вибірки) не дозволяє розглядати ці дані, як достатньо репрезентативні.

Для оцінки інформативності різних методів оцінки ефективності оздоровчих засобів та можливості їх спільного використання був проведений кореляційний аналіз (табл. 5).

Таблиця 5

Кореляційні звязки між окремими показниками, що використовувалися для оцінки ефективності оздоровлення (Rxy)

Показники

Мікробіологічні

Функціональні (ВСР)

ЛКС

СанПіН 5.5.5.23-99

Імунологічні

0,8

0,6

0,6

0,5

Мікробіологічні

0,5

0,7

0,6

Функціональні (ВСР)

0,8

0,8

ЛКС

0,5

Отже, різні методи оцінки ефективності оздоровлення тісно корелюють і доповнюють один одного. При цьому ранжіювання застосованих методів за показниками інформативності дозволило визначити у якості найбільш перспективного для застосування у практиці контролю ефективності оздоровлення дітей насамперед метод ЛКС-метрії (88,8%), якому дещо поступаються методи оцінки ВСР (62%) і мікробіологічних показників (56%).

Втім, найбільшу практичну цінність може мати комплексний метод, що обєднує декілька методичних підходів, в тому числі ЛКС-метрії (рис. 3).

Основними його компонентами є включення у схему динамічного спостереження за станом здоровя відпочиваючих лазерно-кореляційної спектрометрії рото-глоткових змивів на початку та наприкінці оздоровлення, формування додаткових показань до застосування індивідуальних програм оздоровлення, які можуть полягати в санації хронічних вогнищ інфекції, нормаліазції фізичної активності та раціону харчування, в окремих випадках - засобів медичної реабілітації після відповідної консультації лікаря.

ВИСНОВКИ:

У дисертації вирішена актуальна наукова задача - досліджено вплив природних і антропогенних компонентів навколишнього середовища на узбережжі Чорного моря на деякі показники здоровя дітей (фізичний розвиток, адаптаційний потенціал, іммунореактивність і функціональні показники). За допомогою сучасних методів аналізу і вивчення обєктивного стану здоровя дітей, що проходили оздоровлення на морському кліматичному курорті, встановлені закономірності впливу комплексу чинників морського узбережжя на функціональні резерви організму відпочиваючих, обгрунтовані і розроблені нові методичні підходи до оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків в умовах кліматичного курорту. Комплексне гігієнічне дослідження і статистичний аналіз дозволяють якісно і кількісно встановити, що оздоровлення впродовж 21 доби є ефективним засобом підвищення якості функціональних резервів організму відпочиваючих.

1. Рекреаційні ресурси узбережжя північно-західної частини Одеської затоки дозволяють використовувати їх без обмежень для лікувально-оздоровчих цілей. Найбільш сприятливі умови для оздоровлення існують у зоні розташування ДОЦ “Молода гвардія”

2. Стан здоровя дітей на момент початку оздоровчої зміни відрізняється помірним зниженням адаптаційних резервів, більш вираженим у дітей, що постійно проживають в екологічно несприятливих умовах. Зміни адаптаційних здатностей проявляються у них збільшенням індексу функціональних змін до 2,6±0,3, показника якості реакції до 1,2±0,1, зменшенням значень індексу бактерицидності шкірних покровів до 52-64%, у порівнянні з відповідними значеннями у дітей з екологічно сприятливих місцевостей (2,50,2; 1,00,1 та 72,42,9%)

3. Після проходження оздоровлення у дітей відбувається нормалізація адаптаційних можливостей, зокрема індекс функціональних змін після тритижневого перебування в літньому таборі зріс на 12-16% у переважної більшості (89,8%) відпочиваючих. Після оздоровлення на 15-20% зменшується частота дисгармонійної фізичного розвитку за рахунок нормалізації маси тіла, на 20-30% збільшується число дітей з оптимальним рівнем бактерицидності шкірних покровів та нормальним складом мікро біоценозів шкіри та слизових, на 22-25% збільшується кількість дітей із збалансованою функцією вегетативної нервової системи.

4. Проведений аналіз різних методів оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків свідчить про те, що найбільш інформативним є метод лазерно-кореляційної спектрометрії (інформативність 88,8%), який може застосовуватися одночасно з традиційними підходами, регламентованими чинним ДСанПіН 5.5.5-23.99. Частота виявлення донозологічних змін ЛК-спектрів на момент початку оздоровчої програми склала у дітей 35,2%, тоді як після завершення оздоровлення кількість патологічних спектрів не перевищувала 4,8%.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Результати дисертаційного дослідження показали що високий рівень рекреаційного потенціалу та епідеміологічної безпеки має північна та північно-західна частина Одеської затоки. З метою скринінгу рівня здоровя дітей і підлітків, що проходять оздоровлення в дитячих оздоровчих установах, в умовах кліматичних курортів разом з традиційними методами оцінки ефективності оздоровлення доцільно використовувати комплексний метод оцінки адаптаційних резервів організму, який включає вивчення показників іммунореактивності (бактерицидність шкірних покровів, якісний склад мікробіоценозів шкіри), функціонального стану серцево-судинної системи (варібельність серцевого ритму) і визначення характеру ЛК-спектрів ротоглоткових змивів. Найбільшу інформативність має метод лазерної кореляційної спектрометрії.

Оцінку ЛК-спектрів доцільно проводити двічі - в день заїзду і після завершення оздоровчої зміни безпосередньо під час проходження планового медичного огляду. Впровадження вищенаведеного підходу оцінки стану здоровя дітей, що проходять курс оздоровлення, в умовах морських кліматичних курортів, дозволить поліпшити контроль за проведення оздоровчих заходів відносно даної вікової групи і може бути рекомендовано для використання в інших оздоровчих закладах.

СПИСОК ОСНОВНИХ РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

І. Наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

1. Надворний М.М., Ганикіна С.О. Вплив оздоровлення в умовах приморського кліматичного курорту на стан мікробіоценозів шкіри дітей та підлітків. // Вісник морської медицини. - 2006 - №1-2 - С. 50-53 (літературний о гляд, аналіз даних, підготовка статті до друку, формулювання висновків).

2. Ганикіна С.О., Ковальчук Л.Й., Швалова Л.В. Гігієнічна оцінка морського середовища у районі Одеської затоки. // Довкілля та здоровя. - 2007. - №2(41) - С. 33-36 (формулювання мети та завдань, огляд літератури, статистична обробка, оформлення статті до друку).

3. Ганикіна С.О. Гігієнічна оцінка умов оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі. // Довкілля та здоровя. 2007. - №3(42) - С. 54-57

4. Ганикіна С.О. Стан функціональних резервів організму дітей в умовах оздоровлення на узбережжі Одеської затоки. // Вісник морської медицини. - 2007. - №4(38) - С. 45-49

5.

ІІ. Наукові праці, опубліковані в інших виданнях

6. Надворний М.М., Ганикіна С.О. Мікробіоценози шкіри як показник ефективності оздоровлення. // Тези науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гігієни та медичної екології» (Перші марзеєвські читання) - К., 2005 - С. 199-200 (проведення досліджень, підготовка тез до друку)

7. Ганикіна С.О., Норочевська С.М. Організаційні підходи до оцінки ефективності оздоровчих технологій в умовах дитячих спеціалізованих закладів. // Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної медицини та валеології. Одеса - 2005 - С. 76-77 (розробка організаційно-методичних підходів, формулювання висновків, підготовка до друку)

8. Ганикіна С.О., Григорєва Т.І. Використання лазерно-кореляційної спектроскопії для оцінки ефективності оздоровлення. // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю “Вчені майбутнього”. Одеса-2006. С. 11-12 (формулювання мети та завдань дослідження, відбір біологічного матеріалу, аналіз даних, формулювання висновків)

9.

III. Деклараційні патенти України на корисну модель:

10. Надворний М.М., Ганикіна С.О. Спосіб оцінки ефективності оздоровлення дітей та підлітків в курортних умовах. UA Патент № 29487, МПК (2006): А61В10/00,з-ка № 2007 11245 від 11.10.2007. (обговорення результатів, участь в експериментальних дослідженнях, оформлення патенту)

11. Величко В.І., Ганикіна С.О., Ворохта Ю.М. Спосіб оцінки аліментарного статусу дитини. UA Патент № 29486, МПК (2006): А61В10/00, ОДМУ, з-ка № 2007 11244 від 11.10.2007. (постановка завдань дослідження, добір матеріалу, обговорення результатів,).

Анотація

Ганикіна С.О. Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 - “Гігієна” - Державна установа “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва” АМН України, Київ

Представлена робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачи - дослідженню впливу природних і антропогенних компонентів навколишнього середовища на узбережжі Чорного моря, які використовуються з метою оздоровлення, на стан здоровя дітей. Встановлені закономірності впливу комплексу чинників морського узбережжя на функціональні резерви організму відпочиваючих, обгрунтовані і розроблені методичні підходи до оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків в умовах кліматичного курорту. Дана позитивна оцінка рекреаційним ресурсам узбережжя північно-західної частини Одеської затоки. Визначено, що стан здоровя дітей, що прибули на відпочинок відрізняється помірним зниженням адаптаційних резервів, більш вираженим у дітей, що постійно проживають в екологічно несприятливих умовах. Встановлено, що зміни адаптаційних здатностей проявляються збільшенням індексу функціональних змін до 2,6±0,3, показника якості реакції до 1,2±0,1, зменшенням значень індексу бактерицидності шкірних покровів до 52-64%. Після проходження оздоровлення у дітей відбувається нормалізація адаптаційних можливостей, що проявляється гармонізацією показників фізичного розвитку, якісного складу мікробіоценозів шкіри та слизових, зростанням адаптаційного потенціалу. На підставі результатів дослідження рекомендована схема оцінки ефективності оздоровлення дітей і підлітків, яка містить поряд, з тестами регламентованими діючими санітарними нормами і правилами додаткові неінвазивні методи дослідження (лазерно-кореляційна спектрометрія)

Ключові слова: оздоровлення, здоровя дітей і підлітків, морське середовище

АННОТАЦИЯ

Ганыкина С.А. Гигиеническая оценка эффективности оздоровления детей и подростков на морском побережье. - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 - “Гигиена” - Государственное учреждение «Институт гигиены и медицинской экологии им. О.М. Марзеева АМН Украины», Киев

Диссертационная работа посвящена решению актуальной научной задачи - исследованию влияния естественных и антропогенных компонентов окружающей среды на побережье Черного моря, которые используются с целью оздоровления, на состояние здоровья детей.

При изучении качества рекреационных ресурсов прибрежной зоны Одесского залива, установлено, что участки в его северной и северо-западной части по своим микроклиматическим характеристикам, уровнем эпидемиологической безопасности пригодны для использования в рекреационных целях в течение всего года. В качестве основных оздоровительных факторов могут использоваться солнечные и воздушные ванны, морские купания.

Состояние здоровья детей на момент начала оздоровительной смены отличается умеренным снижением адаптационных резервов. При этом, у детей, постоянно проживающих в экологически неблагоприятных условиях, отмечалась большая частота дисгармонического физического развития, нарушения алиментарного статуса, чаще встречалось преобладание парасимпатических влияний, более низкими были адаптационные способности организма, отмечались изменения в составе микробиоценозов кожи, снижение бактерицидной активности кожи.

Результаты исследования вариабельности сердечного ритма детей, которые прибыли из экологически неблагоприятных регионов Украины свидетельствуют о высоком уровне вариабельности, несбалансированности симпатических и парасимпатических влияний, о высоком риске дезадаптации в целом. Этот вывод подтверждается и исследованием основных гемодинамических показателей и рассчитанных на их основании индекса функциональных изменений (ИФИ) и показателю качества реакции (ПКР), которые составили для этой группы соответственно 2,6±0,3 и 1,2±0,1 при оптимальных значениях ИФИ до 2,59 и ПКР - в интервале 0,4-1,0.

У отдельных отдыхающих, которые проживают в неблагоприятных по экологической ситуации районах Украины были выявлены ЛК-спектры, соответствующие катаболически-подобному и дистрофически-подобному симптомокомплексу (гидролитический тип), аллерго-дистрофически-подобному симптомокомплексу (смешанный тип), присутствовали недифференцированные спектры. Наличие этих спектров свидетельствует о донозологических изменениях гомеостаза и высоком риске возникновения аллергических, аутоимунных и хронических воспалительных заболеваний.

После прохождения оздоровительного курса у детей произошла нормализация массы тела. Соответственно, увеличилось число детей с оптимальными росто-весовыми соотношениями, снизилось число детей с дисгармоническим физическим развитием. Определенные сдвиги состоялись и в системе вегетативной регуляции: динамика показателей ВСР свидетельствует о нормализации соотношений между симпатическими и парасимпатическими влияниями. В конце оздоровительной смены уменьшилась высеваемость условно-патогенной флоры, исчезло большинство транзиторних микроорганизмов.

На момент заезда число подростков с напряженной адаптацией составило 13%, тогда как после завершения оздоровительной программы число отдыхающих с напряженной адаптацией не превышало 3-4%.

С другой стороны, намного большее количество детей с неудовлетворительными показателями адаптационных реакций было выявлено при использовании метода ЛКС-метрии. Так, частота выявления абнормальных спектров на момент заезда составила 35,2% у детей с отягощенным экологическим анамнезом, а после завершения оздоровительной программы количество патологических спектров не превышала 4,8%. Это свидетельствует о нормализации обменных процессов и сбалансированности регуляторных механизмов в организме.

Интерес представляют найденные корреляционные связи между наличием абнормальних ЛК-спектров и другими показателями изменения реактивности. Так с показателями бактерицидности кожных покровов результаты ЛКС-метрии коррелировали с наличием сильной связи (Rxy=0,6 p<0,05). Сильная связь была выявлена и между изменениями ЛК-спектров и проявлениями дисбактериоза со стороны кожных покровов (Rxy=0,7 p<0,05), а также относительно функциональных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы (Rxy=0,8 p<0,05).

Предложена схема оценки состояния здоровья отдыхающих на протяжении периода оздоровления, согласно которой в день заезда рядом с общепринятыми тестами, регламентированными ДСанПиН 5.5.5-23.99 у детей берутся ротоглоточные смывы, которые после соответствующей подготовки подлежат лазерно-корреляционной спектроскопии.

Соответственно спектральным характеристикам определяется типологическая структура спектров, при чем основное внимание отводится наличию абнормальных спектров. После завершения оздоровления исследование повторяют. В отношении детей, у которых не состоялась нормализация ЛК-спектров даже при условиях положительной динамики других тестов целесообразно применять индивидуальные программы оздоровления, которые могут состоять в санации хронических очагов инфекции, нормализации физической активности и рациона питания, в отдельных случаях - применения средств медицинской реабилитации после консультации врача.

Ключевые слова: оздоровление, здоровье детей и подростков, морская среда

SUMMARY

Ganikina S.О. Hygienic assessment of the effectiveness of the sanitation of children and adolescents on the sea coast. - Manuscript.

The thesis for candidate degree in medical sciences according to speciality 14.02.01 - “hygiene” - State Institution “Institute of hygiene and medical ecology after O.M. Marzeev of Medical Sciences Academy of Ukraine”, Kiev

The presented work deals with the solution of the pertinent scientific task - research on the health impact of the natural and athropogenic components of the environment on the coast of Black sea which are used for recreation. There were determined the peculiarities of the impact of the seacoast factors on the functional reserves of the organism of recreants, developed methodics for assessing the effectiveness of the sanitation of children and adolescents in the climatic resorts. The positive assessment of the recreation facilities of the northern-western part of Odessa harbor was given. There was shown that health state of children came for the recreation is characterised with the moderate decrease of the adaptation reserves which were more manifested amongst children living in the unfavorable environmental conditions. It was stated thet the changes of adaptation capacities are characterised with the increase of the index of functional changes up to 2,6±0,3, the index of the quality of reaction to 1,2±0,1, and decrease of the index of skin bactericidity up to 52-64%. After sanitation there were detected the normalised adaptation capabilities. Obtained evidence allowed to recommed the algorithm of the assessment of the effectiveness of the sanitation of children and adolescents which include both routine and additional non-invasive methods of the investigation (laser-correlation spectrometry).


Key words: sanitation, health of children and teenagers, sea environment.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную дипломную работу Вы можете использовать как базу для самостоятельного написания выпускного проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме

Другие популярные дипломные работы:

Дипломные работы Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози
Дипломные работы Обґрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку
Дипломные работы Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи
Дипломные работы Молекулярно-цитогенетична характеристика синдромів сегментних анеусомій
Дипломные работы Відновно-реконструктивні операції на товстій кишці після обструктивних резекцій типу Гартмана
Дипломные работы Морфологічні особливості медулобластом мозочка
Дипломные работы Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень
Дипломные работы Клініко-патогенетична характеристика розсіяного склерозу у зоні високого ризику захворювання
Дипломные работы Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу
Дипломные работы Аутоагрессивное поведение у больных пожилого возраста с органическим депрессивным расстройством
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

 
Пишем работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.